Ochrana osobních údajů - GDPR

Zpracování osobních údajů.

JASS, spol. s r.o. (dále jen „Správce“) při své podnikatelské činnosti zpracovává osobní údaje subjektů údajů v postavení správce osobních údajů, a to zejména osobní údaje, které mu byly či budou sděleny, a to pro účely plnění smluv, předsmluvních jednání, plnění zákonných povinností a uplatňování svých nároků. Zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s platnou právní úpravou, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. 4. 22016, účinné od 25. 5. 2018, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR).

Správce odpovídajícím způsobem zabezpečuje a chrání osobní údaje proti jejich ztrátě, zničení, odcizení, zneužití či neoprávněnému zpřístupnění. Správce je oprávněn osobní údaje v souladu s účelem jejich zpracování předávat orgánům veřejné moci a třetím stranám.

Správce osobní údaje zpracovává manuálně a automatizovaně po nezbytně nutnou dobu, zejména po dobu plnění smlouvy, včetně případného uplatňování nároků Správce a poté dle jejich povahy a dle povahy smlouvy tyto osobní údaje archivuje a po uplynutí skartačních lhůt likviduje.

Vnější a vnitřní prostory provozoven Správce jsou monitorovány bezpečnostním kamerovým systémem za účelem zajištění ochrany majetku Správce a zvýšení bezpečnosti prostor provozovny. Pořízené obrazové záznamy jsou po uplynutí 7 dnů od pořízení záznamu nevratně mazány.  

Subjekty údajů mají zejména tato práva:

  • na přístup k osobním údajům (subjekt údajů má právo získat od Správce informace o zpracování jeho údajů, včetně rozsahu a doby tohoto zpracování);
  • na opravu, resp. doplnění osobních údajů, které Správce zpracovává;
  • na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut), jsou-li proto splněny podmínky, a pokud o to subjekt údajů požádá;
  • na omezení zpracování osobních údajů;
  • na přenositelnost osobních údajů (subjekt údajů má možnost získat osobní údaje, které poskytl Správci a tyto předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou);
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů, založeném na oprávněných zájmech Správce, třetí strany nebo které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;
  • podat stížnost na zpracování osobních údajů ke Správci nebo k dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů;
  • Právo subjektů údajů kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, neboť osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy a nikoli na základě souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

Subjekty údajů nebudou předmětem žádného rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.

bridgemedia | Nike Off-White